032719 Troy v Wayne040119 Tippecanoe v Sidney040219 Troy v Greenville040419 Newton v Miami East040919 Troy v Sidney052219 Newton v Russia